https://www.tiktok.com/@ajfoamm
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > เทคนิค AutoCAD : การวาดสัญลักษณ์ U-Turn ด้วย Polyline
เทคนิค AutoCAD : การวาดสัญลักษณ์ U-Turn ด้วย Polyline
Images/Blog/qG9nvaaY-U-Turn-11-1536x965.jpg
เขียนโดย ajfoamm เมื่อ Wed 22 Jun, 2022
Like

 

 

เรียน AutoCAD : วาดสัญลักษณ์ U-Turn 

 

 

ต้องการวาดสัญลักษณ์ U-Turn ตามรูป มีรายละเอียดเป็นส่วนๆตามรูปที่ 1

 

 

 

 

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ U-Turn

 

 

เรียน AutoCAD Online ที่ AJFoamm.com

องค์ประกอบของสัญลักษณ์ U-Turn

ประกอบด้วย 4 ส่วนดังแสดงไว้ในรูปที่ 2

          ส่วนที่ 1 เป็นเส้นตรงกว้าง 0.1 ยาว 0.5

          ส่วนที่ 2 เป็นส่วนโค้งกว้าง 0.1 เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนโค้งเท่ากับ 0.35

          ส่วนที่ 3 เป็นเส้นตรงกว้าง 0.1 ยาว 0.25

          ส่วนที่ 4 หัวลูกศรเป็นเส้นตรงความกว้างจุดเริ่ม 0.30 ความกว้างปลายเส้น 0.0 ยาว 0.25

 

 

รูปที่ 2 องค์ประกอบของสัญลักษณ์ U-Turn

รูปที่ 2 องค์ประกอบของสัญลักษณ์ U-Turn

ทำความเข้าใจการวาดแต่ละส่วน

          ส่วนที่ 1 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 3

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาว = 0.5

รูปที่ 3 การวาดส่วนที่ 1

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 4 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ขึ้นด้านบน (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.5 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 3รูปที่ 4 ขั้นตอนการวาดส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนโค้ง ครึ่งวงกลม ดังรูปที่ 5

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนโค้ง = 0.35

รูปที่ 5 แสดงส่วนโค้งครึ่งวงกลม

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 6 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 เริ่มสร้างส่วนโค้งด้วยการป้อน  A แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 เลื่อนเม้าส์ไปทางขวา (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.35 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 5

รูปที่ 6 ขั้นตอนการวาดส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 7

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.1

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.1

ความยาว = 0.25

รูปที่ 7 แสดงเส้นตรงส่วนที่ 3

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 8 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 7

รูปที่ 8 การวาดส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 เป็นเส้นตรง ดังรูปที่ 9

ความกว้างจุดเริ่ม (Starting width) = 0.30

ความกว้างจุดเริ่ม (Ending width) = 0.00

ความยาว = 0.5

รูปที่ 9 แสดงหัวลูกศรส่วนที่ 4

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

จากรูปที่ 10 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.30 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 9

รูปที่ 10 การวาดส่วนที่ 4

การเขียนรวดเดียวให้เป็นสัญลักษณ์ U-Turn

รูปที่ 11 แสดงสัญลักษณ์ U-Turn

รูปที่ 12 ขั้นตอนการวาดให้จบในครั้งเดียว

ขั้นตอนการวาดด้วย AutoCAD

          จากรูปที่ 12 เรียงลำดับดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ที่ Command line เรียกคำสั่ง Poly Line ด้วยการป้อน PL แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 2 คลิก 1 ครั้ง เพื่อกำหนดจุดเริ่มเส้น Poly Line

          ขั้นตอนที่ 3 กำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน 0.1 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 6 เลื่อนเม้าส์ขึ้นด้านบน (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.5 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 7 เริ่มสร้างส่วนโค้งด้วยการป้อน  A แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 8 เลื่อนเม้าส์ไปทางขวา (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.35 แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 9 เปลี่ยนจากการวาดส่วนโค้งเป็นการวาดเส้นตรง ด้วยการป้อน L แล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 10 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 11 วาดหัวลูกศรกำหนดความกว้างของเส้นด้วยการป้อน  W แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 12 กำหนดความกว้างจุดเริ่ม(Starting width) ด้วยการป้อน 0.30 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 13 กำหนดความกว้างจุดปลาย(Ending width) ด้วยการป้อน แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 14 เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าง (F8 ต้องเปิดใช้งาน) ป้อนระยะ 0.25 แล้วกด Enter

          ขั้นตอนที่ 15 จบคำสั่งด้วยการกด Enter

          จะได้เส้นตรงตามรูปที่ 11

เรียน AutoCAD Online ที่ AJFoamm.com

Facebook Page : อาจารย์โฟม สอน AutoCAD

YouTube ติดตามได้ที่ : www.YouTube.com/FoammGear31

หมวดหมู่
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2022 Vevo Systems Co., Ltd.